Regulamin zakupów

§1 Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu internetowego zawierających umowy sprzedaży („Klient”) oraz określa zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży towarów.

2. Sklep internetowy ("Sklep") prowadzi sprzedaż detaliczną odzieży z wysokogatunkowych tkanin, tj. kaszmir/jedwab/wełna/alpaka („Towar”) przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

3. Przed skorzystaniem ze Sklepu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

4. Podmiotem prowadzącym Sklep jest OlaMelcer Aleksandra Melcer, NIP: 645 117 75 60, REGON: 273301744 tel. 502540014, adres email: shop@olamelcer.com , adres firmy: Lyszcze 30, 42-600 Tarnowskie Góry („Właściciel Sklepu”).

5. Ilekroć w Regulaminie pojawia się pojęcie „Konsument” – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu należy wysyłać na adres  e-mail shop@olamelcer.com natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: OlaMelcer ul. Lyszcze 30, 42- 600 Tarnowskie Góry

7. Jeśli Klientem jest osoba fizyczna musi ona być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

8. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

9. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty  w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.  

 

§2 Zamówienia  

Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://shop.olamelcer.com. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka. Następnie w części zwanej „Koszykiem” należy wskazać:
a)   zamawiany towar,
b)   adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura/paragon
     (mogą to być dwa różne adresy),
c)   sposób dostawy,
d)   sposób płatności.

Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru. Złożone zamówienie podlega weryfikacji przez Właściciela Sklepu. Jeśli zamówienie może zostać wykonane i jest opłacone Klient otrzymuje drogą elektroniczną wiadomość, informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Właścicielem Sklepu. Przez akceptację Regulaminu Klient wyraża zgodę na otrzymanie dokumentu umowy lub potwierdzenia jej zawarcia w formie elektronicznej (e-mail) lub w formacie pdf. Właściciel Sklepu może odmówić przyjęcia lub realizacji zamówienia w całości lub w części z ważnych przyczyn, a w szczególności jeśli:
a)   towar wskazany w zamówieniu nie jest już dostępny, nie jest dostępny w danym rozmiarze/kolorze lub         dostawa nie może być zrealizowana w terminie określonym dla zamówienia;
b)   Klient nie podał wymaganych danych lub dane podane przez Klienta są nieprawdziwe,
c)   zamówienie nie zostało opłacone w terminie do 3 dni od dnia jego złożenia.
Właściciel sklepu niezwłocznie poinformuje o Klienta o braku możliwości realizacji części lub całości zamówienia z przyczyn określonych w ust. 7, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym Właściciela Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej albo w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji przez Klienta z zamówienia w trybie określonym w ust. 8 lub niemożliwości realizacji zamówienia w całości z powodów określonych w ust. 7, jeżeli Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Właściciel Sklepu zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  


§3 Płatności  

1.Sprzedwaca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży

a)   Przelew tradycyjny

b)   Płatność elektroniczna (przelew natychmiastowy) 

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

Shoper Płatności - baner

c)   Blik

d) Płatności odroczone PayPo

2. Ceny Towaru nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo są wskazane  w procesie składania zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszt dostawy ponosi klient.

3. Sklep internetowy https://shop.olamelcer.com zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu oraz odwoływania wszelakiego rodzaju promocji lub wyprzedaży.

4. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy dostępnym w trakcie składania zamówienia

5. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

6. Klient akceptuje, że przyjęcie zamówienia do realizacji przez Właściciela Sklepu wiąże się z zawarciem prawnie skutecznej umowy sprzedaży i obowiązkiem zapłaty określonej w zamówieniu ceny wraz z kosztami wysyłki.

7. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki. Płatności ceny i kosztów wysyłki należy dokonać do 3 dni od dnia złożenia zamówienia. Przyjęcie zamówienia przez Właściciela Sklepu do realizacji nastąpi po otrzymaniu całej należności wskazanej w zamówieniu, chyba że Klient dokonał wyboru „płatność za pobraniem”.  

 

§4 Wysyłka towaru  

1.Czas realizacji zamówienia: szacowany termin wysyłki dla każdego produktu podany jest na karcie towaru (nie dotyczy produktów na indywidualne zamówienie).

2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

3. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski.

4. Sklep internetowy https://shop.olamelcer.com nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy.

 

§ 5    Odbiór przesyłki  

1. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby  Klient sprawdził przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:        

1.1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,        

1.2. niekompletności przesyłki,        

1.3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia          

Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie  protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela  przesyłki.

Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość.     W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie     skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie      transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez     odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.    
Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej   przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru). 3. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru  uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.  

 

§6 Gwarancja  

1. Towary sprzedawane w Sklepie posiadają gwarancję jakości producenta. W  przypadku wykrycia wady w towarze należy wypełnić formularz zgłoszenia reklamacyjnego. Formularz do pobrania z naszej strony. 2. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.   

 

§7 Reklamacje    

Przed odebraniem przesyłki Klient powinien sprawdzić, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki, zgłosić reklamację przewoźnikowi, a następnie skontaktować się z Właścicielem Sklepu.

1. Właściciel Sklepu jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar (rzecz sprzedana) ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo      wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Właściciel Sklepu zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór
c)  nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Właściciela Sklepu przy zawarciu umowy, a Właściciel  Sklepu nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
d)  została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

3. W przypadku wystąpienia wady Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności oraz czego się domaga, jak również powinien wskazać adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany ewentualny zwrot pieniędzy.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Właściciel Sklepu.

5. Właściciel Sklepu zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Właściciel Sklepu niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

7. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Właściciela Sklepu usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Niemożliwość doprowadzenia rzeczy do zgodności z umową występuje w szczególności, jeżeli dany model rzeczy może być sprzedawany tylko w jednym rozmiarze lub kolorze.

8. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania kompletnej reklamacji.  

 

§8 Prawo odstąpienia od umowy  

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. OLA MELCER, Aleksandra Melcer ul. Lyszcze 30 42-600 Tarnowskie Góry, tel. 502 540 014, e-mail shop@olamelcer.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanyprzez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres OLA MELCER, Aleksandra Melcer ul.Lyszcze 30 42-600 Tarnowskie Góry niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem, lub przesyłek typu "paczkomat".
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.  Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprdoukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.
- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy o dostarczanie gazet, periodykówlub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- umowy zawartej na aukcji publicznej;

 

§9 Ochrona prywatności  

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.   

 

§10 Własność intelektualna  

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.   

 

§11 Wejście w życie i zmiany Regulaminu  

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

4. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl